Vorstoßen ins Unbekannte

Vorstoßen ins Unbekannte, Steve Dalachinsky